image

Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này chi phối việc bạn sử dụng các ứng dụng phần mềm dành cho thiết bị di động do ONDI.,JSC tạo ra. Ứng dụng này là một trò chơi chiến lược chiến đấu.

Ứng dụng thu được thông tin gì và nó được sử dụng như thế nào?

Thông tin người dùng cung cấp
Ứng dụng lấy thông tin bạn cung cấp khi bạn tải xuống và đăng ký Ứng dụng. Đăng ký với chúng tôi là tùy chọn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn có thể không sử dụng được một số tính năng do Ứng dụng cung cấp trừ khi bạn đăng ký với chúng tôi.
Khi bạn đăng ký với chúng tôi và sử dụng Ứng dụng, bạn thường cung cấp (a) tên, địa chỉ email, tuổi, tên người dùng, mật khẩu và thông tin đăng ký khác; (b) thông tin liên quan đến giao dịch, chẳng hạn như khi bạn mua hàng, phản hồi bất kỳ ưu đãi nào hoặc tải xuống hoặc sử dụng các ứng dụng từ chúng tôi; (c) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp; (d) thông tin thẻ tín dụng để mua và sử dụng Ứng dụng, và; (e) thông tin bạn nhập vào hệ thống của chúng tôi khi sử dụng Ứng dụng, chẳng hạn như thông tin liên hệ và thông tin quản lý dự án.
Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bạn đã cung cấp để liên hệ với bạn nhằm cung cấp cho bạn thông tin quan trọng, thông báo bắt buộc và chương trình khuyến mãi tiếp thị.

Thông tin được thu thập tự động
Ngoài ra, Ứng dụng có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID thiết bị di động duy nhất của bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành di động của bạn, loại thiết bị di động. Các trình duyệt Internet bạn sử dụng và thông tin về cách bạn sử dụng Ứng dụng.

 
Ứng dụng có thu thập thông tin vị trí chính xác theo thời gian thực của thiết bị không?
Ứng dụng này không thu thập thông tin chính xác về vị trí thiết bị di động của bạn.

Các bên thứ ba có nhìn thấy và/hoặc có quyền truy cập vào thông tin mà Ứng dụng thu được không?
Chỉ dữ liệu tổng hợp, ẩn danh mới được truyền định kỳ tới các dịch vụ bên ngoài để giúp chúng tôi cải thiện Ứng dụng và dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba theo những cách được mô tả trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin do người dùng cung cấp và thu thập tự động:
- Theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự;
- Khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ;
với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy làm việc thay mặt chúng tôi, không có quyền sử dụng độc lập thông tin mà chúng tôi tiết lộ cho họ và đã đồng ý tuân thủ các quy tắc được nêu trong tuyên bố về quyền riêng tư này.
- Nếu công ty của chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty, bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên trang Web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc việc sử dụng thông tin này, như cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin này.

Quyền từ chối của tôi là gì?
Bạn có thể dễ dàng dừng mọi hoạt động thu thập thông tin của Ứng dụng bằng cách gỡ cài đặt Ứng dụng. Bạn có thể sử dụng các quy trình gỡ cài đặt tiêu chuẩn có sẵn như một phần của thiết bị di động của bạn hoặc thông qua thị trường hoặc mạng ứng dụng di động

Chính sách lưu giữ dữ liệu, quản lý thông tin của bạn
Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu do Người dùng cung cấp trong suốt thời gian bạn sử dụng Ứng dụng và trong khoảng thời gian hợp lý sau đó. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin được Thu thập Tự động trong tối đa 24 tháng và sau đó có thể lưu trữ thông tin đó ở dạng tổng hợp. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa Dữ liệu do người dùng cung cấp mà bạn đã cung cấp qua Ứng dụng. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả Dữ liệu do người dùng cung cấp có thể được yêu cầu để Ứng dụng hoạt động bình thường.

Trẻ em
Chúng tôi không sử dụng Ứng dụng để cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con mình đã cung cấp thông tin cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của họ, họ nên liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi các tập tin của chúng tôi trong một thời gian hợp lý.

Bảo vệ
Chúng tôi lo ngại về việc bảo vệ tính bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin chúng tôi xử lý và duy trì. Ví dụ: chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin này đối với các nhân viên và nhà thầu được ủy quyền, những người cần biết thông tin đó để vận hành, phát triển hoặc cải thiện Ứng dụng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi nỗ lực cung cấp bảo mật hợp lý cho thông tin chúng tôi xử lý và duy trì nhưng không có hệ thống bảo mật nào có thể ngăn chặn tất cả các vi phạm bảo mật tiềm ẩn.

Thay đổi
Chính sách quyền riêng tư này đôi khi có thể được cập nhật vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới tại đây và thông báo cho bạn qua email hoặc tin nhắn văn bản. Bạn nên tham khảo Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào vì việc tiếp tục sử dụng được coi là chấp thuận tất cả các thay đổi. Bạn có thể kiểm tra lịch sử của chính sách này bằng cách nhấp vào đây.

Sự đồng ý của bạn
Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này ngay bây giờ và được chúng tôi sửa đổi. “Xử lý” có nghĩa là sử dụng cookie trên máy tính/thiết bị cầm tay hoặc sử dụng hoặc chạm vào thông tin theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, lưu trữ, xóa, sử dụng, kết hợp và tiết lộ thông tin, tất cả các hoạt động đó sẽ diễn ra ở Mỹ. Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, thông tin của bạn sẽ được chuyển, xử lý và lưu trữ ở đó theo tiêu chuẩn bảo mật của Hoa Kỳ.

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư khi sử dụng Ứng dụng hoặc có thắc mắc về cách thực hành của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại support@ondigames.com.